Nza, ZiNL en LAN verkennen sector-overstijgende betaaltitel voor Kwaliteitsstandaard COPD

Geplaatst op: juli 4, 2023

Het Nederlandse systeem rondom ondersteuning en zorg kent verschillende stelsels met verschillende vormen van bekostiging en een verschillend wetgevend kader. Dit zorgt voor versnippering van ondersteuning en zorg en leidt soms tot moeizame samenwerking tussen aanbieders uit verschillende sectoren.

In het advies Passende zorg; de toekomst is nu, schetsen NZa en ZiNL het belang dat regionale samenwerking en samenwerking tussen sectoren en domeinen in de zorg tot stand komt. Passende zorg is hierbij het uitgangspunt. Inmiddels is in het IZA het belang van sector- en domeinoverstijgende samenwerking in de regio breed omarmd en ook de ambitie om hier voldoende ruimte voor te creëren; onder andere in de bekostiging.

In opdracht van VWS voeren de Nza en het ZiNL een verkenning uit naar een nieuwe (aanvullende) betaaltitel: de sector-overstijgende betaaltitel (SOB).

Als onderdeel van de verkenning is in mei samen met de Long Alliantie Nederland in een werksessie met zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers gesproken over de mogelijkheid van een SOB voor de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname. Deze Kwaliteitsstandaard heeft bewezen bij te dragen aan minder ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen, betere kwaliteit van leven en meer werkgeluk. Onder meer door betere nazorg na een ziekenhuisopname, betere palliatieve zorg en betere samenwerking tussen zorgverleners. Jaarlijks zijn er circa 30.000 ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen en deze gaan gepaard met veel leed, sterfte, hoge zorgbehoeften en zorgkosten. Het is de bedoeling dat NZa en ZiNL in de zomer een advies uitbrengen aan VWS en dat VWS besluit over eventuele (proef) invoering van een SOB.