Zorgstandaard COPD

Ruim 350.000 patiënten hebben COPD.  Voor het bevorderen van optimale preventie en zorg voor mensen met COPD heeft de Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard COPD uitgebracht.  De Zorgstandaard is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De Zorgstandaard COPD biedt vernieuwing op het gebied van COPD, doordat inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Ook wordt een nieuwe indeling  gehanteerd voor het bepalen van de ziektelast van de patiënt. Ziektelast (in lichte, matige en ernstig vorm) wordt bepaald aan de hand van de integrale gezondheidstoestand, waarbij wordt gekeken naar de stoornis, klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele indeling berust op de longfunctiemeting, maar de longfunctie zegt echter onvoldoende over de ziektelast van de patiënt en de prognose van zijn ziekte. Daarom is voor deze nieuwe indeling naar ziektelast gekozen.

De Zorgstandaard COPD moet er aan bijdragen dat ook in de toekomst de zorg voor mensen met COPD op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit vergt bijzondere aandacht omdat een zeer sterke stijging wordt verwacht van het aantal mensen met COPD. Nederland telt momenteel circa 350.000 mensen met COPD, naar verwachting stijgt dit aantal de komende tien jaar naar ruim 500.000 mensen. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6.000 COPD patiënten Wereldwijd hebben 210 miljoen mensen COPD en de Verenigde Naties voorspellen dat COPD over vijf jaar de derde doodsoorzaak is.

Van de Zorgstandaarden COPD zijn speciaal voor patiënten patiëntenversies ontwikkeld in samenwerking met het Longfonds . De patiëntenversies leggen voor patiënten de inhoud van de Zorgstandaard COPD uit. De patiëntenversies informeren wat patiënten van de zorg mogen verwachten en welke rol patiënten kunnen nemen in het zorgproces. En wat zij zelf kunnen doen om beter om te gaan met hun COPD.  Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversies identiek.  

Zorgstandaard COPD,(downloaden)

De Zorgstandaard COPD is te bestellen via info@longalliantie.nl

Voorstel voor een model keten-DBC voor COPD

Standaard voor zorgstandaarden

 

Richtlijnen en zorgstandaard
De Zorgstandaard COPD is voor een deel afgeleid van bestaande richtlijnen op het gebied van COPD. Belangrijke zorginhoudelijke richtlijnen op het gebied van COPD zijn richtlijn “Diagnostiek en Behandeling van COPD” en de concept richtlijn “Palliatieve zorg voor mensen met COPD”. De richtlijnen zijn HIER te vinden.

Werkgroep zorgstandaard COPD

Voorzitters

- Drs. Ph. L. Salomé, (COPD & Astma Huisartsen Advies Groep);
- Dr. J.C.C.M. in 't Veen (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)

Secretaris

- Mw. drs. M. van Vliet (Van Vliet Training & Ontwikkeling);

Leden

- Mw. drs. E. Euving (Longfonds, voorheen Astma Fonds);
- Mw. drs. W. Göttgens, apotheker (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering
der Pharmacie), tot 1 maart 2009: Mw. dr. T.T. Menckeberg, apotheker;
- Dr. L.M. Harms (SAN, Medisch Diagnostische centra in Nederland);
- Mw. J.B. de Jong (V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners);
- W.J.M. van Litsenburg (V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners);
- Mw. ing A.C. Trompert-Blok MMO (Longfonds);
- Dr. J.H.M.M. Vercoulen (Vereniging van Astmacentra Nederland);
- Mw. M.C.E. Verhoef-de Wijk (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie);

Procesbegeleiding en redactie

- Mr. R.W.M. de Graaf (De Graaf Strategie- & beleidsadvies BV)