COVID-19 Herstelzorg

Vrijwel dagelijks komen nieuwe feiten en inzichten over COVID-19 en de gevolgen voor de gezondheid aan het licht. Met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts werkt Long Alliantie Nederland op diverse manieren aan het vergroten van kennis over COVID-19 en het implementeren van werkwijzen die maken dat mensen na een COVID-19 infectie de beste zorg krijgen.

Coronalongplein.nl
Op het Coronalongplein.nl kunnen mensen met corona terecht voor informatie en voor lotgenotencontact. Tevens kunnen coronapatiënten deelnemen aan onderzoek. Door deze groep te blijven volgen, kunnen we ervoor zorgen dat de (na)zorg na COVID-19 voortdurend in ontwikkeling blijft en we de juiste onderzoeken starten. Het plein is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN). Meer informatie: www.coronalongplein.nl

Handreiking voor herstelzorg COVID-19
“Na een corona-infectie houden mensen soms klachten, zoals longschade en vermoeidheid. Bij het herstelproces is het belangrijk dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken om de patiënt goed te helpen. Deze handreiking is een eerste stap, belangrijk is dat deze gedragen wordt door vele partijen.”, aldus minister Van Rijn bij het in ontvangst nemen van deHandreiking voor de Zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten.

De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van ZonMw. Het Longfonds (namens patiënten) en een groot aantal beroepsverenigingen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking waaronder kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen en psychologen. Gedurende het ontwikkelingsproces is de handreiking voorgelegd aan de 32 lid-organisaties van de LAN en zijn 14 andere organisaties geconsulteerd waaronder beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de Handreiking voor de Zorg (juni 2020).

 

COVID 19.png

 

QuickScan COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland
Deze QuickScan biedt een overzicht van te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen voor COVID-19 herstelzorg en hervatting van de reguliere zorg. Daarnaast zijn er inzichten verkregen voor de Nederlandse (gezondheids)zorg in het algemeen. In totaal hebben meer dan 50 deskundigen aan deze QuickScan deelgenomen. De uitkomsten betreffen de situatie in de periode van juli-september 2020, met een terugblik op de situatie van de eerste coronagolf die in maart 2020 in Nederland uitbrak.

Een belangrijk inzicht is dat de onbekendheid met de ziekte de nodige gevolgen heeft, ook voor het professioneel handelen van zorgverleners. Er is behoefte aan meer kennis die vertaald is naar praktische werkwijzen voor de praktijk, bij voorkeur interdisciplinair. Want de coronacrisis laat ook zien dat er meer samenwerking tussen zorgverleners tot stand kan komen.

Een ander inzicht is dat veel mensen in de thuissituatie corona hebben doorgemaakt en dat de zorg hier nog niet goed is op afgestemd. Hierdoor lopen veel mensen langer dan wenselijk is door met klachten. Dit vraagt speciale aandacht voor de rol van de eerstelijnszorg. Verder is er tijdens de eerste coronagolf weinig aandacht is geweest voor naasten en nabestaanden. En er is nog weinig bekend over de mogelijke gevolgen op de arbeidsparticipatie bij mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. 

Lees alle resultaten in: COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland. Inzichten voor nu en in de toekomst. Resultaten uit een QuickScan (oktober 2020).